Zp�t na �vodn� str�nku

cygy.svobodova@seznam.cz cygysro@seznam.cz

Gynekologie
tel:   318 628 219
mobil:   702 013 127

Cytologie
tel:   318 618 041
fax:   318 614 079

Facebook www.facebook.com/cygy146/

Školní 146
Příbram VIII
261 01

IČ: 29011043

IČZ: 30 583 000 LAB
IČZ: 30 126 000 GYN
   SEO webu sledují
SEO nástroje.cz
 

Ambulance se nachází v budově bývalých jeslí, v areálu není možnost parkovat, parkování je možné ve Školní ulici ve vzdálenosti asi 100m oběma směry. Spojení MHD linkou č. 3 zastávka Školní ul. 7.ZŠ, č. 1 a 6 zastávka ul. Seifertova (Albert, Penny)    mapa >>>

 
Hlavní aktualita

Neordinujeme 2.a 3.3. Do 12 hodin přítomná sestra. Akutní péči poskytne MUDr. Holečková ve vedlejší ordinaci, přítomnost s ohledem na epidemiologickou situaci ověřte prosím na tel. 318 626 400. Díky za pochopení.

Editace
Více v sekci AKTUALITY >>>
Hlavní aktualita

Elektronický recept obsahuje dobu platnosti, kterou je t?eba dodržet. Ve vlastním zájmu si prosím p?i každé návšt?v? u nás zkontrolujte správnost údajů ve své dokumentaci: ?íslo tel, e-mail, adresu, zdravotní pojišťovnu. Elektronický recept může vystavit pouze léka? a na jeden recept lze nov? napsat jen jeden lék. D?kujeme za pochopení.

Editace
Více v sekci AKTUALITY >>>
Hlavní aktualita

N E P ? E H L ? D N ? T E !!!! Za poslední půl rok došlo k n?kolika zásadním zm?nám spole?nosti CYGY s.r.o. Od listopadu 2018 je laborato? sou?ástí laborato?í AeskuLab Praha a pracuje ve stejném personálním obsazení a se stejným spektrem poskytovaných služeb. Gynekololgická ambulance jako samostatný subjekt GYNASE s.r.o. od kv?tna zm?nila léka?e, resp. vedoucím pracovišt? je MUDr. Martin Doležal a MUDr.Svobodová bude pracovat jen na ?áste?ný úvazek. Sou?asn? kon?í licence na poskytování kolposkopické expertízy a problematické nálezy cytologií nebo na d?ložním hrdle budou vyšet?ovat specializovaná pracovišt? nap?. v Praze. Naopak se poskytované služby rozší?í o n?která ultrazvuková vyšet?ení v t?hotenství, která musely nastávající maminky absolvovat jinde. Postupn? se zm?ní i vzhled webových stránek. D?kujeme za pochopení.

Editace
Více v sekci AKTUALITY >>>
Hlavní aktualita

Vážené pacientky, o režimu objednání rozhoduje léka? a je jeho zodpov?dností ur?it po?adí pacientek v p?ípad? pot?eby akutních potíží nebo neodkladného vyšet?ení.Sestra pracuje tak rychle, jak rychle pracuje léka? a v ambulanci nejsme na závodech. Naším cílem je, aby každá pacientka byla ?ádn? vyšet?ena a srozumiteln? seznámena se svým nálezem. Není naším zám?rem komplikovat vám život dlouhým ?ekáním,i my jsme spokojeni, pokud se nám da?í objednací ?as dodržet. N?kdy se ale i p?i b?žné prevenci najde problém, jehož ?ešení si vyžádá delší ?as, nebo se sejde více nutných p?ednostních vyšet?ení. Reklamace na nedodržení objednací doby sm??ujte prosím na léka?e p?i vyšet?ení,není v silách sestry tuto situaci ovlivnit . D?kujeme vám za pochopení.

Editace
Více v sekci AKTUALITY >>>